Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Ban hành theo Quyết định số 60/QĐ-ĐHQGHN ngày 09/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
 

 

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

- Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng

+ Tiếng Anh: Finance - Banking

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 60340201

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng

+ Tiếng Anh: Finance - Banking

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Finance - Banking

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng định hướng ứng dụng cung cấp cho người học kiến thức lý thuyết nền tảng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tương tự như chương trình Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng định hướng nghiên cứu; tuy nhiên, tập trung hơn vào thực hành nghiệp vụ và rèn luyện khả năng xử lý các tình huống thực tiễn trong công việc; khơi dậy năng lực làm việc độc lập, sáng tạo của học viên.

Bên cạnh đó, với kiến thức và các phẩm chất được trang bị sau khi tốt nghiệp, học viên có năng lực điều hành và tổ chức thực thi các hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, các tổ chức tài chính và tổ chức xã hội khác.

3. Thông tin tuyển sinh

3.1. Hình thức tuyển sinh

- Thi tuyển với các môn thi sau đây:

+ Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực

+ Môn thi Cơ sở: Kinh tế học

+ Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh

3.2. Đối tượng tuyển sinh

3.2.1. Điều kiện văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành Tài chính - Ngân hàng và có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 5 học phần (15 tín chỉ);

- Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy ngành gần với ngành Tài chính - Ngân hàng và có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 9 học phần (27 tín chỉ).

3.2.2. Điều kiện thâm niên công tác

- Những người có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên và không thuộc diện phải học bổ sung kiến thức được dự thi ngay;

- Những người có bằng tốt nghiệp đại học dưới loại khá hoặc thuộc diện phải học bổ sung kiến thức thì phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đăng kí dự thi.

3.3. Danh mục các ngành phù hợp, ngành gần

- Danh mục các ngành phù hợp: Kinh tế (có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng);

- Danh mục các ngành gần: Kinh tế (không có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng); Quản trị Kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Bất động sản; Marketing; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Bảo hiểm; Kinh tế quốc tế; Kế toán; Kiểm toán, Quản trị nhân lực.

3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành Tài chính - Ngân hàng, danh mục các học phần bổ sung kiến thức gồm 5 học phần (15 tín chỉ):

+ Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

+ Kinh tế vĩ mô (3 tín chỉ)

+ Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng (3 tín chỉ)

+ Quản trị ngân hàng thương mại (3 tín chỉ)

+ Tài chính doanh nghiệp 1 (3 tín chỉ)

Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy ngành gần với ngành Tài chính - Ngân hàng, danh mục các học phần bổ sung kiến thức 9 học phần (27 tín chỉ):

+ Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

+ Kinh tế vĩ mô (3 tín chỉ)

+ Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng (3 tín chỉ)

+ Quản trị ngân hàng thương mại (3 tín chỉ)

+ Tài chính doanh nghiệp 1 (3 tín chỉ)

+ Đầu tư tài chính (3 tín chỉ)

+ Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ)

+ Nguyên lý marketing (3 tín chỉ)

+ Tín dụng ngân hàng (3 tín chỉ)

Bài viết khác: