Quyết định về việc mức thu học phí của lớp học bổ sung kiến thức năm 2019
Quyết định số 2813/QĐ-ĐHKT ngày 17/10/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cụ thể như sau:
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 Thủ tướng Chính phủ hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Qui chế Đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 4688/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3539/QĐ-ĐT ngày 25/09/2015 và Quyết định số 3907/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/10/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-ĐHKT ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội về việc quy định mức thu học phí năm học 2017-2018 đối với bậc đại học;

Căn cứ Thông báo số 2740/TB-ĐHKT ngày 8/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức thu học phí học bổ sung kiến thức cho những đối tượng có nhu cầu đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phải học bổ sung kiến thức: 375.000đ/tín chỉ (Ba trăm bảy mươi lăm ngàn đồng/tín chỉ)
Điều 2. Chi phí của lớp học thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng chức năng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. tại đây.

Download quyết định tại đây >>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Bài viết khác: