Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị các tổ chức tài chính


. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quản trị các tổ chức tài chính

+ Tiếng Anh: Financial Institution Management

- Mã số chuyên ngành đào tạo: Thí điểm

- Tên ngành đào tạo: Liên ngành

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị các tổ chức tài chính

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Financial Institution Management

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính nhằm đào tạo những cán bộ lãnh đạo cấp cao và cán bộ quản lý cấp trung trong các tổ chức tài chính-ngân hàng, bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty tài chính và công ty quản lý quỹ. Sau khi tốt nghiệp, học viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu, hiện đại, mang tính ứng dụng cao trong lĩnh vực quản trị Tài chính - ngân hàng theo nhóm công việc quản lý, đồng thời được rèn luyện kỹ năng, phẩm chất để có đủ điều kiện làm việc ở những vị trí quản lý hoặc được bồi dưỡng để đảm nhiệm những nhiệm vụ quản lý cao hơn trong ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính nhằm mục đích đào tạo những người đã có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính, cung cấp các kiến thức chuyên sâu về Tài chính - ngân hàng và kỹ năng quản trị cao cấp trong các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán, bảo hiểm v.v… Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các vị trí quản lý, điều hành, quản trị từ cấp phòng, chi nhánh trở lên gồm: 1) nhóm quản lý trong các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, ii) nhóm quản lý trong công ty chứng khoán và quỹ đầu tư và iii) nhóm quản lý trong các công ty bảo hiểm và tài bảo hiểm. Các học viên đã có kinh nghiệm quản lý có thể lựa chọn các học phần chuyên sâu về quản lý và kỹ năng lãnh đạo trong ngành tài chính ngân hàng để củng cố hoàn thiện năng lực, có thể đáp ứng yêu cầu ở những vị trí cao hơn trong các tổ chức tài chính.

Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới về Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính của Đại học Madrid - Tây Ban Nha, dưới sự tư vấn xây dựng chương trình của trường California State University Long Beach - CSULB, một trong những trường đại học công lập top 100 của Mỹ về tài chính và quản trị kinh doanh. Do vậy, chương trình đảm bảo tính tiên tiến, hiện đại và đồng thời có khả năng ứng dụng cao ở Việt Nam, được thiết kế lần đầu tiên cho các cán bộ lãnh đạo, quản trị điều hành của hệ thống Tài chính ngân hàng ở Việt Nam.

3. Thông tin tuyển sinh

3.1. Hình thức tuyển sinh

Phương thức xét tuyển (bao gồm đánh giá hồ sơ, bài viết xử lí tình huống của thí sinh và phỏng vấn).

(i) Đánh giá hồ sơ đăng kí của thí sinh: Việc thẩm định hồ sơ, chấm điểm để đánh giá xếp loại hồ sơ dựa trên các tiêu chí quy mô, phạm vi ảnh hưởng của đơn vị công tác, chức vụ và kinh nghiệm quản lí thực tiễn của thí sinh, quá trình đào tạo và một số phẩm chất năng lực cá nhân (50 điểm).

(ii) Thi viết: Bài viết xử lí tình huống ngắn gọn nhằm đánh giá kiến thức tổng hợp và khả năng tư duy logic, phân tích phê phán và giải quyết vấn đề của thí sinh (20 điểm).

(iii) Phỏng vấn bởi Hội đồng tuyển sinh sau đại học (HĐTS SĐH) gồm các thành viên trong và ngoài Trường Đại học Kinh tế: Bài phỏng vấn nhằm đánh giá kiến thức và kinh nghiệm xử lí tình huống quản lí thực tế, năng lực học tập của thí sinh (30 điểm).

3.2. Đối tượng tuyển sinh

3.2.1. Điều kiện văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - ngân hàng hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Tài chính - ngân hàng được dự sau khi hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức với chương trình 02 học phần (6 tín chỉ): 

TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Quản trị tài chính

3

Tổng cộng

6

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Quản trị kinh doanh được dự thi sau khi hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức với chương trình 02 học phần (6 tín chỉ):

TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế tiền tệ ngân hàng

3

2

Quản trị ngân hàng thương mại

3

 Tổng cộng

6

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh: Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán,  được dự thi sau khi hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức với chương trình 04 học phần (12 tín chỉ):

TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Quản trị tài chính

3

Kinh tế tiền tệ ngân hàng

3

4

Quản trị ngân hàng thương mại

3

Tổng cộng

12

 

 - Có bằng tốt nghiệp đại học một số ngành khác: Khoa học quản lí, Hệ thống thông tin quản lí, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản lí dự án, Toán kinh tế, Thống kê kinh tế, Quản lí thông tin, Luật, Luật kinh tế, Thống kê, Toán học, Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Hệ thông thông tin, Toán tin, Kinh tế ngành, Báo chí và Ngoại ngữ được dự thi sau khi hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức với chương trình 6 học phần (18 tín chỉ):

TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

Kinh tế tiền tệ ngân hàng

3

4

Quản trị ngân hàng thương mại

3

5

Quản trị học

3

6

Quản trị tài chính

3

Tổng cộng

18

3.2.2. Điều kiện thâm niên công tác

- Những người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và không thuộc diện phải học bổ sung kiến thức được dự thi ngay.

- Những người có bằng tốt nghiệp đại học dưới loại khá hoặc thuộc diện phải học bổ sung kiến thức phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên học phần phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến hết ngày đăng ký dự thi).

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển khi đáp ứng 1 trong 3 yêu cầu dưới đây:

+ Những người có bằng đại học ngành Quản trị kinh doanh hoặc Tài chính-Ngân hàng có ít nhất 01 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động tài chính - ngân hàng.

+ Những người có bằng đại học ngành gần với ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh có ít nhất 02 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động tài chính - ngân hàng.

+ Những người có bằng đại học một số ngành khác có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác tại các vị trí liên quan đến hoạt động tài chính - ngân hàng tại các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty kế toán - kiểm toán, cơ quan quản lý nhà nước các cấp về tài chính, ngân hàng, hải quan, thuế, kiểm toán, kho bạc và phòng kế hoạch tài chính trong các doanh nghiệp, tập đoàn.


 

3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

- Đối với các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - Ngân hàng, hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Tài chính - ngân hàng, danh mục các học phần bổ sung kiến thức gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Quản trị tài chính

3

Tổng cộng:

6

- Đối với các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Quản trị kinh doanh, danh mục các học phần bổ sung kiến thức gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

2

Quản trị ngân hàng thương mại

3

Tổng cộng:

6

- Đối với các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngành gần với ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, danh mục các học phần bổ sung kiến thức gồm 04 học phần (12 tín chỉ):

TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Quản trị tài chính

3

3

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

4

Quản trị ngân hàng thương mại

3

Tổng cộng:

12

- Đối với các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngành khác với ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, danh mục các học phần bổ sung kiến thức gồm 06 học phần (18 tín chỉ):

TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

4

Quản trị ngân hàng thương mại

3

5

Quản trị học

3

6

Quản trị tài chính

3

Tổng cộng:

18

  

Bài viết khác: