Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế
Ban hành theo Quyết định số 2216/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/07/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: International Economics

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 60310106

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: International Economics

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in International Economics

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế quốc tế theo định hướng ứng dụng trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, nhằm phát triển kĩ năng lãnh đạo quản lí và tư duy, rèn luyện khả năng xử lí các tình huống thực tiễn trong công việc; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo trong các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế quốc tế theo định hướng ứng dụng nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu để tác nghiệp trong các lĩnh vực cụ thể của thương mại quốc tế, tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế, chuỗi cung ứng và logistics; nâng cao kĩ năng lãnh đạo quản lí và tư duy, rèn luyện khả năng xử lí các tình huống thực tiễn cũng như ứng dụng và phát huy có hiệu quả kiến thức chuyên ngành kinh tế quốc tế vào việc thực hiện các công việc cụ thể như phân tích, tư vấn chính sách; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án về thương mại quốc tế, tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế, chuỗi cung ứng và logistics, phù hợp với điều kiện thực tế tại các các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; có thể học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn nếu có ít nhất hai bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

3.Thông tin tuyển sinh

3.1. Môn thi tuyển sinh

- Môn cơ bản: Đánh giá năng lực

- Môn cơ sở: Kinh tế quốc tế

- Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh

3.2. Đối tượng tuyển sinh

3.2.1. Điều kiện văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế quốc tế hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Kinh tế quốc tế;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Kinh tế quốc tế, có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 5 học phần (15 tín chỉ);

3.2.2. Điều kiện thâm niên công tác

- Những người có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên và không thuộc diện phải học bổ sung kiến thức được dự thi ngay;

- Những người có bằng tốt nghiệp đại học dưới loại khá hoặc thuộc diện phải học bổ sung kiến thức thì phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đăng kí dự thi.

3.3. Danh mục các ngành phù hợp, ngành gần

- Danh mục các phù hợp: Kinh tế (Có định hướng chuyên ngành/ Chuyên sâu về Kinh tế quốc tế).

- Danh mục các ngành gần: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lí, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lí, Quản trị văn phòng.

3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Kinh tế quốc tế, danh mục các học phần bổ sung kiến thức gồm 5 học phần (15 tín chỉ):

+ Kinh tế vi mô

3 tín chỉ

+ Kinh tế vĩ mô

3 tín chỉ

+ Thương mại quốc tế

3 tín chỉ

+ Đầu tư quốc tế

3 tín chỉ

+ Tài chính quốc tế

3 tín chỉ

>>> Chi tiết về chương trình xem tại đây

 
Bài viết khác: