Chương trình đào tạo thạc sĩ Kế toán


Ban hành theo quyết định số 912/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/3/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên chuyên ngành đào tạo

+ Tiếng Việt: Kế toán

+ Tiếng Anh: Accounting

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 8 34 03 01

- Tên ngành đào tạo

+ Tiếng Việt: Kế toán

+ Tiếng Anh: Accounting

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo: 24 tháng

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Accounting

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo

Trường Đại học Kinh tế (Trường ĐHKT) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Chương trình thạc sĩ Kế toán định hướng ứng dụng nhằm đào tạo những cán bộ quản lý cấp trung, trưởng/phó bộ phận làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (gọi chung là các đơn vị)...., có năng lực điều hành và tổ chức thực thi các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kế toán của các đơn vị.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình thạc sĩ Kế toán định hướng ứng dụng trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về kế toán như kế toán tài chính, kế toán công, kế toán quản trị, kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo, kế toán thuế, phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tài chính... Người học có kỹ năng tổ chức và thực hành các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh tại các đơn vị, vận dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn, có năng lực sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp.

3. Thông tin tuyển sinh

3.1 Điều kiện về thâm niên công tác

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kế toán hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Kế toán, Kiểm toán;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tài chính Ngân hàng, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại được dự sau khi hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức gồm 05 học phần (15 tín chỉ):

 TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Nguyên lý Kế toán

03

2

Tài chính doanh nghiệp

03

3

Kế toán tài chính

03

4

Hệ thống thông tin kế toán

03

5

Kiểm toán tài chính

03

Tổng cộng

15

 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế và đã có chứng chỉ kế toán viên/hoặc kế toán trưởng được dự thi sau khi hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ):

 TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Nguyên lý Kế toán

03

2

Tài chính doanh nghiệp

03

3

Kế toán tài chính

03

4

Hệ thống thông tin kế toán

03

5

Kiểm toán tài chính

03

6

Kế toán quản trị

03

7

Phân tích tài chính

03

Tổng cộng

21

 

3.2 Điều kiện về thâm niên công tác

Các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện về văn bằng không yêu cầu thâm niên công tác

>> Chi tiết xem tại đây

 

Bài viết khác: