Chương trình đào tạo thạc sĩ Kế toán

Ban hành theo quyết định số 912/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/3/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Một số thông tin về chương trình đào tạo:

- Tên chuyên ngành đào tạo

+ Tiếng Việt: Kế toán

+ Tiếng Anh: Accounting

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 8 34 03 01

- Tên ngành đào tạo

+ Tiếng Việt: Kế toán

+ Tiếng Anh: Accounting

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo: 24 tháng

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Accounting

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế (Trường ĐHKT) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

>> Chi tiết xem tại đây

Bài viết khác: